Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL CONVENI CESSIÓ D’ÚS ESPAI MUNICIPAL

26 de Novembre de 2015El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 23 de novembre de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i el comitè provincial de Barcelona de la Creu Roja  Espanyola per a la cessió amb caràcter temporal de l’ús d’una planta  i altres espais comuns de l’edifici de Can Comas per ser destinada a seu de la Creu Roja a la Muntanya de Montserrat, així com la seva addenda.

L’expedient restarà exposat al públic durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , a la pàgina web de l’Ajuntament i al taulell d’edictes de l’Ajuntament,  per tal que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin pertinents.

Durant aquest termini d’informació pública l’expedient esmentat podrà ser consultat a les dependències municipals ubicades a la Plaça Font Gran núm. 2, de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

En cas de no presentar-se  cap al•legació en el termini esmentat,  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de més tràmits.

Diputació de Barcelona