Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE INFORMES D’INTERVENCIÓ 2N. TRIMESTRE 2012

21 de Novembre de 2012El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en sessió celebrada el 30 d’octubre de 2012 va disposar que es procedís a la publicació de la informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació amb el contingut següent:
 
Que a data 30 de juny de 2012 les factures registrades en les que ha transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el llibre de factures sense que s’hagi produït la seva aprovació han estat les següents:

Documents justificatius que, al final del trimestre, han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’ha tramitat el corresponent expedient de reconeixement de l’obligació 
Sense desagregar
Període mitjà 148,35   Total : 161,73
Número de documents 4   Total: 9
Import 18350,30Total 468409,20
 
Que a data 30 de juny de 2012 les obligacions reconegudes pendents de pagament eren les següents:
 
2on TRIMESTRE NOMBRE IMPORT
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre 95 581.749,15
Resta d’obligacions pendents de pagament 87 71.242,32
Obligacions totals pendents de pagament del trimestre 182 652.991,47

Diputació de Barcelona