Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES

28 de Novembre de 2012 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió de data 16 de novembre de 2012, adoptà l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte de perllongament del col•lector de residuals del torrent de la Canaleta fins a la connexió a la xarxa de sanejament», redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba, amb un pressupost d’execució per contracte de 129.127,56€ IVA exclòs (cent vint-i-nou mil cent vint-i-set  euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro).

El projecte es pot consultar per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 15 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP.

Les al•legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas de no produir-se cap al•legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sempre i quan els informes preceptius sol•licitats siguin favorables.

Diputació de Barcelona