Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL 2012

Aprovat inicialment l’expedient de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, per acord de Ple de data 29 de novembre de 2012, i de conformitat amb l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 
Durant aquest termini qualsevol persona interessada el podrà examinar en les dependències municipals i formular les al•legacions i reclamacions que consideri convenients. Si no es presenten al•legacions durant aquest període, s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial i la modificació es considerarà aprovada.
 
La modificació de la plantilla aprovada inicialment suposa l’amortització de la plaça de tècnic d’auxiliar d’esports en règim de dedicació completa i la previsió d’una nova plaça de tècnic auxiliar d’esports en règim de dedicació parcial.

Diputació de Barcelona