Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE NOTIFICACIÓ VERÍFICACIÓ TEXT REFOS SUD-4

23 de Novembre de 2012Donat que s’ha intentat notificar per dos cops a les persones interessades que es detallen a l’annex l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de juny de 2012 ,   de conformitat amb allò establert a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció introduïda per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica mitjançant edicte a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis dels corresponents ajuntaments la part dispositiva de l’esmentat acord, que diu el següent:
 
Primer.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Monistrol de Montserrat en l’àmbit de Pinarets que incorpora la refosa del Pla parcial del sector SUD-4 i que compleix les prescripcions establertes per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió del dia 13 d’abril de 2011.
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Monistrol de Montserrat en l’àmbit de Pinarets que incorpora la refosa del Pla parcial del sector SUD-4  pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació de l’edicte corresponent al BOP, al DOGC o al Diari Regió 7.
 
Tercer.- Establir com a condicions dels futurs instruments de gestió les prescripcions fixades pels Serveis Tècnics Municipals que son:
 
- La connexió del sector amb la BP-1121 no serà possible fins a l’execució del sistema viari que preveu la MPNS a l’àmbit del SUD-9 per tant, caldria supeditar el desenvolupament del SUD-4 (polígon 2 del sector d’acord amb el conveni aprovat per la Junta de Compensació) fins a l’execució d’aquesta connexió.
- En el projecte de reparcel•lació s’haurà de justificar convenientment l’estructura de la propietat, atès l’excés de cabuda respecte de la superfície registral d’algunes de les finques, la no correspondència entre els propietaris relacionats en el plànol i la certificació registral i l’existència de propietats de titularitat de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat dins de l’àmbit que no figuren en el document.
- En el projecte d’urbanització s’haurà de complir, dins de les possibilitats que ofereix la topografia de l’àmbit la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero i el Pla Director d’abastament d’aigua del municipi de Monistrol de Montserrat, en el referent a la necessitat de construcció d’un dipòsit d’aigua per servir les necessitats del sector.
 
Quart.- Citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries dels terrenys compresos en el sector i que seran facilitades pel promotor de la proposta, a les persones propietàries dels terrenys considerats sistema viari vinculat així com als propietaris de sòl de l’àmbit SUD-9 en la mesura que el camí de Sant Antolí connecta amb aquest per tal d’arribar a la BP-1121.
 
Cinquè.- Disposar que, si no es formulen al•legacions, el text refós verificat pel Ple de l’Ajuntament serà tramés a la CTUCC sense més tràmit i en el cas que sí  se’n formulin s’hauran de resoldre amb un nou acord exprés.
 
Sisè.- Condicionar l’executivitat del present acord a que els promotors presentin documentació complementària requerida pels Serveis Tècnics Municipals referents a l’estructura de la propietat per tal de poder citar a tots els propietaris inclosos en el sector.
 

ANNEX
Cognoms i nom Adreça
RUBI TORRES, JOSEP Mas Sallés, 87  08230 – MATADEPERA
RODRIGUEZ DOLZ, PATRICIO Sant Josep Oriol, 20 5-3 08640 – OLESA DE MONT.
IPSILAR BARCELONA, SLU Av. Francesc Macià, 20 15 6 08208 – SABADELL
SOLER FAUBEL, MERCEDES Ratapinyada, 5 08197 – VALLDOREIX
RUIZ CASTILLO, JUAN ANTONIO Francesc Moragas, 36-65 esc C 2-4 08240 – MANRESA
CACERES ONCINS, NOEMI Francesc Moragas, 36-65 esc C 2-4 08240 – MANRESA
INVER REGIONAL, SA Platón, 6 08021 – BARCELONA
MAYORAL RIBALAIGA, J. ORIOL Ratapinyada, 3 08190 – VALLDOREIX
FERRER-CAGIJAL JORBA, GLORIA Av. Pau Casals, 18-20 08021 – BARCELONA
GOMEZ LLAMAS, GESTORS IMMOBILIARIS Pare Font, 51 esc A bx 2a 08223 – TERRASSA
NOLLA PONS, FERRAN Nàpols, 35-39 5è 2a 08018 – BARCELONA
RUIZ SALA, NURIA Sant Josep Oriol, 20 5-3 08640 – OLESA DE MONT.
SEGADO CARRIQUE, JORDI ANGEL Argelines, 96 2-3 08640 – OLESA DE MONTSERRAT
ESPALARGAS MAJO, NURIA Argelines, 96 2-3 08640 – OLESA DE MONTSERRAT
BORT GONZALEZ, MERCE Mas Salles, 87 08230 – MATADEPERA
COCOSE SA Salvador Mundi, 2 2-1 08017 - BARCELONA
 

Diputació de Barcelona