Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES

21 de Gener de 2013

Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2012 s’adjudica el contracte d’obres consistent en la millora de les canonades d’impulsió i distribució de la xarxa d’aigua potable que distribueixen des dels dipòsits del Cremallera i es publica la seva formalització als efectes de l’article 154 del Text Refós  de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 

 

Entitat adjudicadora:

 

Organisme: Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

Adreça d’internet del Perfil del contractant: www.monistroldemontserrat.cat

 

Objecte del contracte:

 

Tipus: obra

Descripció: CPA: 42.21.2 (Treballs de construcció de xarxes per a fluids)

 

Tramitació i procediment:

 

Tramitació: ordinària

Procediment: Negociat sense publicitat

 

Pressupost base de licitació:

 

Import (IVA exlòs):  96.572,04€

Import (IVA inclòs 18%): 113.955,01€

 

Formalització del contracte:

 

Data d’adjudicació: 16 de novembre de 2012

Data de formalització del contracte: 21 de desembre de 2012

Contractista: SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABSTECIMIENTO DE AGUAS SA

Import d’adjudicació: 84.983,40€ (IVA exclòs)

Avantatges de l’oferta adjudicatària: És l’oferta econòmicament més avantatjosa segons els criteris establerts en el plec de clàusules que regeixen aquesta contractació.

Diputació de Barcelona