Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’OBRES

10 d'Abril de 2013Aprovat definitivament, per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en la sessió que tingué lloc el 5 d’abril de 2013, el projecte municipal d’obra titulat «Projecte de perllongament del col•lector de residuals del torrent de la Canaleta fins a la connexió a la xarxa de sanejament», redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba, amb un pressupost d’execució per contracte de 129.127,56€ IVA exclòs (cent vint-i-nou mil cent vint-i-set  euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro), es fa públic el dit acord per a general coneixement, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contencioso-administrativa de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de la data següent a la de la publicació d’aquest anunci en l’últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat.

Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci en els diaris oficials , Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat.

Diputació de Barcelona