Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE

10 de Juny de 20131.- Entitat adjudicadora
 a) Organisme: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General
 c) Obtenció de documentació i informació:
  1) Dependència: Secretaria general
  2) Domicili: Plaça Font Gran, 2
  3) Localitat i codi postal: Monistrol de Montserrat (Barcelona) 08691
  4) Telèfon: 93.835.00.11
  5) Fax: 93.828.41.63
  6) Correu electrònic: monistrolm@diba.cat
  7) Direcció d’internet del perfil contractant: www.monistroldemontserrat.cat
  8) Data límit d’obtenció d’informació: Fins la data màxima presentació d’ofertes.
 
2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Administratiu
b) Descripció: Neteja dels edificis municipals
c) Divisió per lots i números: No
d) Lloc d’execució: Monistrol de Montserrat (08691)
e) Termini d’execució:  2anys.
f) Admissió de pròrrogues: 1 possible pròrroga de 10 mesos de durada.
g) CPV: 90911200-8

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 22a del plec.
 
4.- Pressupost base de licitació:
a) Import net: 68.327,40€ IVA exclòs (aquest import fa referència a 12 mensualitats) dels quals 65.877,16 es correspon a treballs planificats i 2.450,24€ a treballs no planificat (estimació)
 
5.- Preu estimat del contracte
a) Import net: 193.594,30€ IVA exclòs.
 
6.- Garanties exigides:
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: Serà l’equivalent al 5% del pressupost total d’adjudicació del contracte.
 
7.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
Grup U, subgrup 1 i categoria a (servei de neteja general)
 
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Les ofertes s’hauran de presentar en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de l’anunci de licitació en el BOP o en el perfil del contractant.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència. Registre General de l’Ajuntament de 9.00 a 14 hores de dilluns a divendres.
2. Domicili. Plaça Font Gran 2
3. Codi postal. 08691
4. Adreça electrònica:  www.monistroldemontserrat.cat
5. Si l’últim dia de presentació d’ofertes fos dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.
9.- Obertura d’ofertes:
a) Lloc: Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
b) Adreça: Plaça Font Gran, 2
c) Data i lloc:
- Sobre 1: L’endemà del darrer dia hàbil per a la presentació de proposicions
- Sobre 2: Acte públic, a les 12:00 hores del sisè dia hàbil que segueixi a l’últim del termini de presentació de proposicions.
 - Sobre 3: Acte públic prèvia convocatòria que es comunicarà a tots els licitadors via correu electrònic.

10.- Despeses de publicitat a càrrec del contractista: 1.000,00€

Diputació de Barcelona