Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA

18 de Juliol de 2013D’acord amb el que disposa  el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, , es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,  en sessió  de data 27 de juny de 2013,  va aprovar la modificació  del text de l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals.

Durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, s’hi podran formular reclamacions o al?Elegacions. En el cas que no es presentin al.legacions durant l’esmentat termini, els acords adoptats s’entendran definitivament aprovats.

Diputació de Barcelona