Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES EN CORREFOC

07 d'Agost de 2013El Ple de l’Ajuntament en sessió que tingué lloc el passat dia 27 de juny de 2013 va acordar aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Pla Especial d’Emergències en correfoc que inclou el manual d’actuació per emergències en correfoc,  el programa d’implantació i manteniment del pla i els annexos generals.
 
L’esmentat Pla es pot consultar per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 15 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP.
Les al•legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas de no produir-se cap al•legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Diputació de Barcelona