Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI CESSAMENT I NOMENAMENT 2N. TINENT ALCALDE

En data 1 d’octubre de 2013 aquesta alcaldia va dictar resolució quina part dispositiva es transcriu literalment a continuació:
Primer.- Cessar del càrrec de 2a tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat a la Sra. ELISABET LOPEZ ROJAS.
Segon.- Nomenar com a segona tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local a la regidora d’aquest Ajuntament FRANCESCA SANTCRISTÒFUL I MARTÍ. 
Tercer.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions.
Quart.- Donar compte al ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui, en compliment del què preveu l’article 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el BOP sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura.
 

Diputació de Barcelona