Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2014

06 de Novembre de 2013En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 29 d’octubre de 2013 ha adoptat, amb el quòrum legalment exigible,  l’acord d’aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents les  modificacions de les ordenances fiscals que, a continuació,  es relacionen:


Ordenança Fiscal núm. 1    Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 3    Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 4    Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 6     Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 9    Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
Ordenança Fiscal núm. 11    Taxa pel servei de cementiri municipal
Ordenança Fiscal núm. 14    Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Ordenança Fiscal núm. 15    Taxa per la prestació d’ensenyaments especials
Ordenança Fiscal núm. 18    Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Ordenança Fiscal núm. 20    Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança Fiscal núm. 21    Taxa per parades, barraques, casetes de venda i rodatge cinematogràfic
Ordenança Fiscal núm. 24    General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Ordenança Fiscal núm. 27    Taxa per la prestació de serveis assistencials
Ordenança Fiscal núm. 28    Preu públic per la venda de llibres editats per l’Ajuntament i pel servei de préstec de mobiliari municipal

Així com   la derogació de les següents ordenances per a l’exercici 2014

Ordenança Fiscal núm 26    Taxa per la instal.lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal.lació d’anuncis que ocupen el domini públic municipal

i l’aprovació de les següents ordenances de nova creació, a aplicar en el proper exercici 2014

Ordenança Fiscal núm 26    Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de terrenys de titularitat municipalDe conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Diputació de Barcelona