Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE MODIFICACIÓ RÈGIM D’ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS ALS ÒRGANS COL.LEGIATS

06 de Novembre de 2013El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 d’octubre de 2013 va adoptar l’acord de modificació del règim d’assistències dels regidors a les sessions dels òrgans col.legiats dels que en formen part.  La part dispositiva d’aquest acord, transcrita literalment,   és com segueix:

PRIMER.- Modificar el règim de les assistències per la concurrència efectiva dels regidors a les sessions dels òrgans col•legiats dels que en formen part, en el sentit de preveure unes indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local,  d’acord amb el següent detall:

Per cada sessió a Junta de Govern Local: 200,00€ (import brut). El nombre màxim d’assistències que es pagaran al mes serà les corresponents a dues sessions.
Per cada sessió plenària: 94,00€ (import brut)
Per cada sessió de la Comissió Especial de Comptes: 94,00€ (import brut)

Només podran percebre aquestes assistències els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial. A les quantitats assignades com a indemnitzacions se’ls practicarà la corresponent retenció per l’IRPF.

SEGON.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’edictes de la casa consistorial.

Diputació de Barcelona