Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE DESISTIMENT PROCEDIMENT LICITACIÓ CONTRACTE DE NETEJA

06 de Novembre de 2013El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 d’octubre de 2013, va adoptar, entre d’altres, l’acord de desistir del procediment de licitació per a la celebració d’un contracte de serveis consistent en la recollida dels residus municipals i la neteja viària de Monistrol de Montserrat de conformitat amb el disposat a l’article 155.4 del TRLCSP, atès que s’ha detectat  una errada no subsanable en el procediment d’adjudicació consistent en no haver determinat l’exclusió de les ofertes en el moment procedimental oportú i en possibles inconcrecions del plec de clàusules administratives particulars.

L’esmentat procediment es va iniciar  per acord del Ple de l’Ajuntament en data 31 de juliol de 2012, i, tenint en compte el valor estimat del contracte,  es va tramitar seguint el procediment de regulació harmonitzada,  publicant-se l’edicte de licitació en el BOP de data 28 d’agost de 2012, en el BOE 199 de data 20 d’agost de 2012 i en el DOUE   S 159 (anunci 2012-114506) en data 21 d’agost de 2012.

Diputació de Barcelona