Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA

07 de Novembre de 2013El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió que tingué lloc el passat 29 d’octubre de 2013, va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança municipal de creació, supressió i modificació de determinats fitxers de dades de caràcter personal de l’ajuntament de Monistrol de Montserrat, per tal d’incorporar les modificacions proposades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en el seu informe de data 25 de juliol de 2013.

L’acord d’aprovació i el text de l’ordenança es sotmeten a informació pública pel termini de trenta (30) dies a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al•legacions o reclamacions, l’expedient i l’ordenança s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.


Diputació de Barcelona