Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM. 3

29 de Novembre de 2013Exp. 54/13

De conformitat amb l’acord adoptat, es fa públic que la modificació número 3 del pressupost de l’any 2013,  aprovada per acord de Ple de data 29 d’octubre de 2013, ha quedat definitivament aprovada en data 26 de novembre de 2013 atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat reclamacions ni al•legacions

De conformitat amb el disposat als articles 169 i ss del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i 20.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic el resum per capítols del pressupost de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat incloent la modificació aprovada.

Ingressos:-
Capítols    Denominació                 _                  Euros
    1    Impostos directes                                  1.228.500,00€
    2    Impostos indirectes                                    10.000,00€
    3        Taxes i altres ingressos                          422.214,62€
    4        Transferències corrents                         613.401,58€
    5    Ingressos patrimonials                                   3.200,00€
    6      Alineació d’inversions reals           
    7    Transferències de capital                            309.651,94€
    8    Actius financers                                        482.146,36€
    9    Passius financers                                         17.008,74€                       
TOTAL            3.086.123,24€

Despeses:

Capítols    Denominació                                             Euros
    1    Despeses de personal                                   833.842,93€       
    2    Despeses de béns corrents i serveis             1.143.470,72€
    3    Despeses financeres                                       22.600,00€
    4    Transferències corrents                                  55.815,00€
    6    Inversions reals                                            677.608,62€
    7    Transferències de capital                                            
    8    Actius financers                              
    9    Passius financers                                          352.785,97€
                           
TOTAL                 3.086.123,24€

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

Diputació de Barcelona