Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

ANUNCI DE LICITACIÓ OBRA SALA ANNEXA AL PAVELLÓ

13 de Maig de 2014Anunci de licitació de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat pel qual es convoca procediment obert, per l’execució del projecte “Adequació d’una sala polivalent annexa al pavelló municipal de Monistrol de Montserrat”.

1.- Entitat adjudicadora
    a) Organisme: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
    b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General
    c) Obtenció de documentació i informació:
        1) Dependència: Secretaria general
        2) Domicili: Plaça Font Gran, 2
        3) Localitat i codi postal: Monistrol de Montserrat (Barcelona) 08691
        4) Telèfon: 93.835.00.11
        5) Fax: 93.828.41.63
        6) Correu electrònic: monistrolm@diba.cat
        7) Direcció d’internet del perfil contractant: www.monistroldemontserrat.cat
        8) Data límit d’obtenció d’informació: Fins la data màxima presentació d’ofertes.

2.- Objecte del contracte
a)    Tipus: Obres
b)    Descripció: Adequació d’una sala polivalent annexa al pavelló municipal
c)    Divisió per lots i números: No
d)    Lloc d’execució: Monistrol de Montserrat (08691)
e)    Termini d’execució:  8 mesos
f)    CPV: 45200000-9

3.- Tramitació i procediment:
a)    Tramitació: ordinària
b)    Procediment: obert
c)    Criteris de valoració: Consultar el Plec de clàusules

4.- Pressupost base de licitació:
a)    Import net: 361.084,68€ IVA exclòs

5.- Valor estimat del contracte
a)    Import net: 361.084,68€ IVA exclòs.

6.- Garanties exigides:
a)    Provisional: No s’exigeix
b)    Definitiva: Serà l’equivalent al 5% del preu ofert pel potencial adjudicatari

7.- Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: Les ofertes s’hauran de presentar en el termini de 26 dies naturals a comptar des de la darrera publicació de l’anunci de licitació en el BOP o en el perfil del contractant.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència. Registre General de l’Ajuntament de 9.00 a 14 hores de dilluns a divendres.
2. Domicili. Plaça Font Gran 2
3. Codi postal. 08691
4. Adreça electrònica:  www.monistroldemontserrat.cat
5. Si l’últim dia de presentació d’ofertes fos dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

8.- Obertura d’ofertes:
a) Lloc: Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
b) Adreça: Plaça Font Gran, 2
c) Data i lloc:
- Sobre 1 i 2 : Acte públic, a les 18,00 hores del dijous hàbil posterior a la  finalització del termini de presentació de les ofertes.
- Sobre 3: Acte públic a les 18,00 hores del tercer dijous hàbil  posterior a la     finalització del termini de presentació d’ofertes,  o bé el dia alternatiu que s’indiqui justificadament per la mesa de contractació

Diputació de Barcelona