Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE ADJUDICACIÓ LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU PER EXPLOTACIÓ BAR PISCINA MUNICIPAL

03 de Juny de 2014La Junta de Govern Local de data 29de maig de 2014  va atorgar llicència d’ús privatiu d’una porció de domini públic en el recinte de les piscines municipals per a l’activitat de bar per a l’any 2014, fet que es publica als efectes de l’article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.


1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Monistrol de Montserrat
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Llicència d’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del bar de les piscines municipals de Monistrol de Montserrat
a) Lloc d’execució: Piscina municipal
b) Durada de la llicència: Del 15 de juny a l’1 de setembre de 2014

3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat amb publicitat
a) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: BOP i Perfil del contractant.
b) Data de publicació de l’anunci de licitació: 5 de maig de 2014

4. Pressupost base de licitació:
Import 300,00 EUR  per tota la temporada

5. Adjudicació:
a) Data: 29 de maig de 2014
b) Contractista: LAURA LEÓN HERNÁNDEZ
c) Import o cànon d’adjudicació. 350,00 euros per tota la temporada

Diputació de Barcelona