Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE ADJUDICACIÓ OBRA SALA ANNEXA DEL PAVELLÓ

15 de Juliol de 2014El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 9 de juliol de 2014 va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres  consistent en l’execució del projecte “Adequació d’una sala polivalent annexa al pavelló municipal de Monistrol de Montserrat”.

1.- Entitat adjudicadora
    a) Organisme: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
    b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General
    c) Núm. Expedient: 25/14
    d) Adreça d’internet del perfil contractant: www.monistroldemontserrat.cat

2.- Objecte del contracte
a)    Tipus: Obres
b)    Descripció: Adequació d’una sala polivalent annexa al pavelló municipal
c)    CPV: 45200000-9
d)    Mitjà de publicació de l’anunci de licitació:  BOPB, web municipal i Perfil del contractant.
e)    Data de publicació de l’anuncia al BOPB: 13 de maig de 2014


3.- Tramitació i procediment:
a)    Tramitació: ordinària
b)    Procediment: obert

4.- Pressupost base de licitació:
a)    Import net: 361.084,68€ IVA exclòs

5.- Adjudicació:
a)    Data d’adjudicació: 9 de juliol de 2014
b)    Adjudicatari:  CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A.
c)    Import d’adjudicació: 306.665,96€  IVA exclòsDiputació de Barcelona