Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2015

30 d'Octubre de 2014En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 28 d’octubre de 2014 ha adoptat, amb el quòrum legalment exigible,  l’acord d’aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents les  modificacions de les ordenances fiscals que, a continuació,  es relacionen:


Ordenança Fiscal núm. 1    Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 3    Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 4    Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 5    Impost sobre construccions, instal.lacions i Obres
Ordenança fiscal núm. 6     Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 9    Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
Ordenança Fiscal núm. 17    Taxa per llicències i comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Ordenança Fiscal núm. 19    Taxa per aprofitament especial del domini públic local , a favor d’empreses explotadores  de serveis de subministrament d’interès general
Ordenança Fiscal núm. 24    Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic municipal
Ordenança Fiscal núm. 26    Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de terrenys de titularitat municipal


De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
El que es fa públic per a general coneixement.

Diputació de Barcelona