Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE MODIFICACIÓ RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

09 de Desembre de 2014De conformitat amb l’establert per l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es fa públic que l’Alcalde ha dictat, en data 27 de novembre de 2014, el Decret 591/14, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

PRIMER.- Modificar el règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en el sentit de disposar que les seves sessions ordinàries es celebrin, amb una periodicitat quinzenal, els divendres no festius de cada mes a les 10:00 hores.

SEGON.- Comunicar la present resolució a tots els membres de la Junta de Govern Local.

TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament per al seu coneixement i als efectes pertinents.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Diputació de Barcelona