Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2015

08 de Gener de 2015En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local, l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data  28 d’octubre de 2014 aprovà provisionalment la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2015

Havent transcorregut el període d’exposició publica de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

1.- Ordenances que no modifiquen el tipus, ni els altres elements de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament però s’adapten, en la resta d’aspectes, al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014.


Ordenança Fiscal núm. 3    Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 5    Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres.
Ordenança Fiscal núm. 19    Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

2.- Ordenances que modifiquen el tipus i/o altres elements de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament i s’adapten al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014.

(només es reprodueixen els elements de determinació obligatòria per l’Ajuntament que es modifiquen respecte l’any 2014)

ORDENANÇA FISCAL 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

2. El tipus de gravamen serà el 0,5 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,65 per cent quan es tracti de béns rústics.

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,60 per cent.

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.ORDENANÇA FISCAL 4  IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA..

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa (esmena introduïda en la sessió plenària de 28 d’octubre de 2014)

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.

2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel•lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel•lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió de l’habitatge. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel transmetent davant l’Ajuntament.

(...)

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable

...

3. Es concedirà d’una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membresORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.

Article 5.- Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:

a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal•lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

b) El cost real i efectiu de l’activitat municipal tant tècnica com administrativa que es desenvolupi, per tal de verificar si els actes d’edificació i ús del sòl s’ajusten al vigent ordenament urbanístic, en la resta de supòsits.


2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a la maquinaria i a les instal•lacions industrials i mecàniques.


Article 6.- Quota tributària

1. Les tarifes aplicables a cada tipus de llicència son:

    Euros
Epígraf 1. Llicències obres majors   
1. Tramitació del procediment de  llicència d’obres majors     0,28% de la base imposable definida a l’article anterior.
2. Quota mínima en el cas anterior     62,00€
3. Canvi de titularitat    100,00€
4. Modificació de llicència (sempre i quan no suposi un augment de l’obra)    100,00€
Epígraf 2. Llicències d’obres menors   
1. Tramitació de la llicència d’obres menors    0,28%
2. Quota mínima en el cas anterior     31,00€
Epígraf 3. Altres llicències   
Tramitació del procediment de llicències per instal•lar una grua    100,00
Tramitació del procediment de llicències de primera ocupació      63,00€/per habitatge
Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia de les primeres ocupacions    63,00€/per habitatge
Tramitació del procediment de llicència de parcel•lació. Per parcel•la resultant.    65,30€/per parcel•la resultant
Tramitació del procediment de llicència de divisió horitzontal.    65,30€/per habitatge resultant i 33,75 per aparcament i/o traster.
Llicència d’instal•lació grua    84,00€
Llicència moviment de terres    165,10€
Llicència enderrocs    165,10€
Comunicacions prèvies d’obres    31,00€
Llicència per canvi d’ús    135,00€
Pròrroga llicència urbanística, sobre el valor pendent.    0,28%

2. En cas que el sol•licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment previst  per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.

Article 7.- Beneficis fiscals

1.  Es concedirà una bonificació fins el 100% de la quota de la taxa a favor d’aquelles obres que tinguin per objecte el pintat de les façanes.

2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost.


3.- Ordenances que modifiquen el tipus i/o altres elements tributaris respecte l’any 2014, però mantenint-se la resta del redactat igual al vigent en aquest exercici 2014.


ORDENANÇA FISCAL 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

“Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:

    Euros
Epígraf 1. Censos de població d’habitants   
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població
    - Vigent
    - De censos anteriors   
2,00€
2,00€
2. Certificats de convivència i residència    2,00€
Epígraf 2. Certificacions i validacions   
1. Certificació de documents o acords municipals    3,00€
2. Altres certificacions    2,00€
3. Validacions de poders amb efectes a les oficines municipals    10,80€
Epígraf 3. Certificats i informe urbanístics   
1. Per informes i certificats urbanístics sense visita dels tècnics    36,00€
2. Per informes i certificats urbanístics amb visita dels tècnics    60,00€
3. Per llicències d’instal•lació de cartells o rètols visibles des de la via pública    34,75€
4. Adhesiu llicència urbanística    7,80€
5. Llicències per tala d’arbres (unitat)    6,75€
6. Informes de declaració de ruïna    141,20€
Epígraf 4. Utilització de documentació municipal   
1. Per còpia de documents inclosos en expedients municipals  (A4)    0,15€/full
2. Per còpia de documents inclosos en expedients municipals (A3)    0,30€/full
3. Per còpies de documents particulars (blanc i negre)     0,25€/full
4. Per còpies de documents particulars (en color)     0,95€/full
5. Per còpia de plànols en blanc i negre    11,25€/full
6. Per còpia de plànols en color    33,75€/full
7. Per lliurament informació en CD    5,00€/CD

* La modificació consisteix en eliminar les tarifes que gravaven la tramitació dels projectes d’urbanització i de reparcel•lació. (...)”

ORDENANÇA FISCAL 9 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

Article 5. Beneficis fiscals

1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents, sempre que ho sol•licitin i compleixin les següents condicions:
- Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on es sol•licita l’exempció.
- El conjunt d’ingressos de l’any anterior en el que es sol•licita l’exempció i dels que, segons el padró municipal, convisquin amb ell, hauran d’ésser  inferiors a 1,5 vegades al salari mínim interprofessional en còmput anual.

2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol•licitud al Departament de Serveis Socials fins el dia 1 d’abril del corresponent exercici econòmic, acreditant els ingressos i les condicions familiars o de convivència.

3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol•licitat

4. Els beneficiaris de l’exempció vindran obligats a comunicar a l’Ajuntament que concorren els elements fixats per gaudir de l’exempció cada període impositiu a efectes que aquest pugui liquidar la taxa o acordar-ne la seva exempció.

ORDENANÇA FISCAL 26 REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE TERRENYS DE TITULARITAT MUNICIPAL..

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local que derivi de les següents ocupacions del subsòl, sòl i la volada de la via pública:

a)    Aprofitament i/o ocupació de3l domini públic derivat de dipòsits, transformadors, aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o mercaderia, en terrenys d’ús públic local a l’empara del previst a l’article 20.3er del TRLRHL.
b)    Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de distribució o registre, transformadores, riels bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a l’article 20.3.k) del TRLRHL.
b.1) No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per empeses explotadores de servei de subministrament d’interès general que tributen segons el previst a l’ordenança fiscal 19


Article 5è.- Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol•licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. Es preveu una bonificació del 60% de la quota quan l’ocupació del domini públic local obeeixi a la prestació de serveis que redundin en benefici de la col•lectivitat.  Per poder gaudir d’aquesta bonificació, el subjecte passiu l’haurà de sol•licitar en el moment de reservar l’espai aportant, si escau, la documentació justificativa. La bonificació haurà d’ésser aprovada per la Junta de Govern Local.

Article 6è.- Quota tributaria

1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

    EUR/m2/ANY
1. Transformadors Per cada m2 o fracció    9,79€/m2 any
2. Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids    9,79€/m2 any
3.Cables de conducció elèctrica, subterrània o aèria col•locats a la via pública. Per cada 50 metres lineals o fracció.    9,79€/m2any*
4. Ocupació del subsòl, del sòl o la volada de la  via pública o terrenys d’ús públic amb cables no especificats en altres epígrafs. Per cada 50 metres lineals o fracció.    9m79€/m2/any*

* Pel càlcul de taxa es tindrà en compte la superfície realment ocupada. Per aquest motiu, quan la conducció del cablejat sigui subterrània es tindrà en compte l’ample de la rasa i quan la conducció del cablejat sigui aèria es presumirà un mínim de 10 centímetres d’ample.
 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.


Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014:


Ordenança Fiscal núm. 3    Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Ordenança Fiscal núm. 5    Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres.
Ordenança Fiscal núm. 1    Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 4    Reguladora de l’impsot sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 17    Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Ordenança Fiscal núm. 19    Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
 

Diputació de Barcelona