Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015

30 de Gener de 2015Exp. 68/14

D’acord amb el que disposa l’art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la plantilla de personal per a 2015  aprovada juntament amb el pressupost general d’aquest exercici.

Plantilla orgànica de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

1.- PERSONAL FUNCIONARI:


1.1.- Funcionari d’habilitació estatal:

Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A
Nivell de destí: 20
Núm. de places: 1
Places ocupades: 1
Places vacants: 0

1.2.- Escala Administració General.

1.2.1.- Subescala administrativa.

Grup de classificació: C
Subgrup: C1
Nivell de complement de destí: 18
Núm. de places: 3
Núm. de places ocupades: 3
Núm de vacants: 0

1.2.2.- Subescala Auxiliar:

Grup de classificació: C
Subgrup: C2
Nivell de complement de destí: 16
Núm. de places: 2
Núm. de places ocupades: 2
Núm. de vacants: 0

1.2.3.-Subescala Tècnica

Grup de classificació : A
Subgrup : A1
Nivell de complement de destí: 22
Núm. places :2
Núm. de places ocupades :0
Núm. de vacants : 2
Dedicació parcial

Grup de classificació : A
Subgrup : A2
Nivell de complement de destí: 20
Núm. Places: 1
Núm. de places ocupades :0
Núm. de vacants: 1
Dedicació parcial


1.3.- Escala d’administració especial.

1.3.1.- Subescala de serveis especials:

Vigilants municipals.
Grup de classificació: E
Nivell de complement de destí: 11
Núm. de places: 4
Núm. de places ocupades: 1
Núm. de vacants: 3


2.- PERSONAL LABORAL.


2.1.- Personal laboral fix en jornada completa.

2.1.1.- Servei escola bressol.

Categoria: mestre
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0

Categoria: tècnic especialista en jardí d’infància
Núm. de places: 2
Ocupades: 1
Vacants: 1

2.1.2.- Servei: Àrea de cultura i turisme.

Categoria: Tècnic mitjà
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

2.1.3.- Servei: Serveis Socials.

Categoria: Treballador familiar
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0


2.1.4.- Servei: Esports

Categoria: operari
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0


2.1.5.-Servei: Brigada municipal.


Categoria: peó especialista
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0


Categoria: peó
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: peó jardiner.
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacant: 1

2.2.- Personal laboral fix a temps parcial.

2.2.1.-Servei: Jutjat de pau.

Categoria: auxiliar administrativa.
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

2.2.2.-Servei: Biblioteca

Categoria: auxiliar.
Núm. de places 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

2.2.3.-Servei: Arxiu.

Categoria: auxiliar
Núm. de places 1
Ocupades:0
Vacant:1

2.2.4.-Servei: Serveis Socials.

Categoria: Treballador familiar
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: Treballadora social
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: Educador social
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1


2.2.5: Servei d’esports

Categoria: Tècnic auxiliar
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1


2.3.- Personal laboral temporal en jornada completa.

2.3.1.-Servei: Piscina municipal.

Categoria: Operari
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacant : 1


El que es fa públic per a general coneixement.
Monistrol de Montserrat, 30 de gener de 2015


Diputació de Barcelona