Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CARRERS SANT RAMON I SANTA ANNA

07 d'Abril de 2015Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2015 s’ha aprovat inicialment el projecte d’obra local ordinària  anomenat “Projecte d’urbanització dels carrers Sant Ramon i Santa Anna”  redactat pels arquitectes  Sr. Vilomara Comas i Sr. Moncunill Perera, amb un pressupost d’execució per contracte de 164.580,57€ (cent seixanta-quatre mil cinc-cents vuitanta euros amb cinquanta-set cèntims d’euro), IVA inclòs.

En compliment del que preveu l’article 37.2 del ROAS s’obre un termini d’informació pública de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores.

Les al•legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas de no produir-se cap al•legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Diputació de Barcelona