Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 08 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA DESAFECTACIÓ PART FINCA CAN COMAS

07 de Maig de 2015El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió ordinària celebrada el dia  28 d’abril de 2015, va aprovar provisionalment la desafectació de la planta baixa de l’edifici de Can Comas modificant la seva qualificació de bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial, per no destinar-se a cap ús públic o servei públic des de l’1 de novembre de 2001.


El corresponent expedient es podrà consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament a efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les al.legacions que considerin adients, durant el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas que no es presentés cap al.legació,  l’acord esdevindria definitiu sense necessitat de cap altre tràmit.

Diputació de Barcelona