Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

03 de Juliol de 2015De conformitat amb allò que s’estableix a la vigent legislació, i especialment a l’article 75.5 de la LBRL, es dona publicitat a la part dispositiva essencial dels acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2015, referent als assumptes següents: CARTIPÀS MUNICIPAL
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 318/15:  DELEGACIONS REALITZADES A REGIDORS  I TINENTS D’ALCALDE 

PRIMER.-  Nomenar als membres de la Corporació que, a continuació es relacionen, Regidors adjunts a les àrees que així mateix s’especifiquen. Aquesta delegació específica no portarà inherent cap facultat resolutòria al regidor que ostenti la delegació de l’àrea d’adscripció si bé el facultarà per la direcció interna i gestió dels serveis corresponents amb l’abast previst a l’article 43.5 b) del ROF, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre:

Sra. Francesca Sancristòful Martí: Responsable de les àrees de turisme i comerç i d’ensenyament.
Sra. Carme Pineda : Responsable de les àrees de medi ambient i salut pública i de seguretat pública.
Sr. José Martínez Moledo: Responsable de les àrees d’esports i de serveis municipals i via pública.
Sr. Oriol Puig Morros: Responsable de les àrees de cultura i festes i de joventut.

Les àrees d’alcaldia, urbanisme, hisenda i règim interior i de benestar social restaran sota el control i direcció de l’Alcaldia no efectuant-se cap tipus de delegació.

SEGON.- Les delegacions específiques comprenen la gestió ordinària dels assumptes respectius, la formulació de propostes en els casos que requereixen l’adopció d’un acord o resolució així com la instrucció dels expedients que es tramitin per infracció de les normes generals o qualsevol altre procediment del qual pugui resultar la imposició d’una sanció. Aquestes delegacions no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

TERCER.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.

QUART.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre de les 24 hores següents no manifesten res en contra, o fan ús de la delegació.

DONAR COMPTE DEL DECRET 319/15: NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I FIXACIÓ DE DIA I HORA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES

PRIMER. Nomenar membres de la junta de govern local d’aquest ajuntament els regidors i les regidores següents:

Sra. Francesca Santcristòful Martí
Sra. Mª Carme Pineda i Castro.
Sr. José Antonio Martínez Moledo

SEGON. Fixar com a dia per a dur a terme les juntes de govern, els dilluns a les dinou hores, amb la periodicitat establerta per l’Acord de Ple de creació de la Junta de Govern. Es faculta, així mateix, a l’alcaldia per a suspendre la celebració de la Junta de Govern Local del mes d’agost, així com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de govern local, dins la mateixa setmana de la seva celebració, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

TERCER.- Condicionar l’eficàcia de la present resolució i, per tant, la designació dels membres de la Junta de Govern Local a que el Ple acordi la seva constitució.

QUART. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.

SISÈ. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.


DONAR COMPTE DEL DECRET 320/15: NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE

PRIMER. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen:

Sra. Francesca Santcristòful Martí, primera tinent d’alcalde
Sra. Carme Pineda i Castro, segona tinenta d’alcalde
Sr. Jose Antonio Martínez Moledo, tercer tinent d’alcalde

SEGON.- Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que li reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d’Alcalde, en conformitat amb l’ordre següent:

-    Primera tinenta d’alcalde: Sra. Francesca Santcristòful Martí
-    Segona tinenta d’alcalde: Sra. Carme Pineda i Castro
-    Tercer tinent d’alcalde: Sr. Jose Antonio Martínez Moledo

TERCER.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme municipal establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer Tinent d’alcalde, i en el seu defecte pel segon, els quals hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia puguin actuar com a Alcalde Accidental més d’un d’ells.

QUART.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com Alcalde Accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne d’altres noves.

CINQUÈ.- Donar compte al ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del què preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

SISÈ.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.


DONAR COMPTE DEL DECRET 321/15: DELEGACIONS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:
 

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

 

 

 

 

 

 

 

21.1.f)

LRBRL

 

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència. De conformitat amb les bases d’execució del pressupost la Junta de Govern Local és competent per:

 

-          Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les despeses dels capítols II, VI i VII que excedeixin de 2.400,00€ i no siguin competència del Ple.

-          Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les despeses de capítol IV que no siguin competència del Ple.

-          Aprovació de certificacions d’obra

 

 

21.1.g)

LRBRL

 

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

 

 

21.1.j)

LRBRL

 

 

21.1.s)

LRBRL

 

21.1.s)

LRBRL

 

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 

Autoritzar els usos provisionals previstos per la legislació urbanística. (arts. 53 i 54 del TRLUC)

 

Aprovació dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable. (arts. 48 i 49 del TRLUC)

 

21.1.o)

LRBRL

 

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.


 
ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

 

 

 

 

 

DA 2a TRLCSP

 

 

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import superi els 2.400,00€ i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

 

 

 

 

DA 2a TRLCSP

 

 

 

 

 

 

21.1.s)

LRBRL

 

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

 

Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

 

Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

 

Resoldre els assumptes de tràmit relacionats amb la gestió del patrimoni municipal i la prestació dels serveis municipals.

 

 

21.1.r)

LRBRL

 

Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir dels assumptes de la seva competència.

 

21.1.s)

LBRL

Sol·licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent

21.1.s)

LBRL

Tramitació i resolució expedients de responsabilitat patrimonial independentment de la quantia.

21.1.s)

LBRL

Autorització de convenis i acords de cooperació i/o col·laboració amb altres administracions o amb institucions públiques i/o privades sempre que del seu contingut resultin compromisos a càrrec de la Corporació que es situïn dins l’abast competencial de l’Alcaldia.


A més a més, de les competències que se li deleguin, la Junta de Govern Local, exercirà la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

SEGON. Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan

TERCER. Aquestes delegacions, tindran efecte des del dia següent a que el Ple de l’Ajuntament acordi la constitució de la Junta de Govern Local, sense perjudici de la potestat d’advocació de l’Alcaldia, d’acord amb l’art. 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’art. 44.2 del text legal abans esmentat.

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots el regidors afectats, pel seu coneixement i efectes.

SISÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.


ESTABLIMENT DE RÈGIM DE DEDICACION I RETRIBUCIONS DE REGIDORS I RÈGIM D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS


PRIMER. Establir que s’estableixi el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:Nom i cognoms

Règim de dedicació

Percentatge de dedicació

Retribució (euros bruts anuals)

Joan Miguel i Rodríguez

Exclusiva amb efectes des del 13 de juny de 2015

100%

39.860,00€

Oriol Puig Morros

Parcial amb efectes des del dia 26 de juny de 2015.

12% (dedicació mínima de 4,5 hores setmana)

4.783,20€Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.

SEGON. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col•legiats que es detallen tot seguit:

1.    Plens ordinaris 200,00 euros/sessió. (import brut)
2.    Junta de Govern Local, 200,00 euros/ sessió. (import brut)
3.    Comissió Especial de Comptes, 100,00 euros/sessió. (import brut)

S’estableix el límit que cap regidor podrà cobrar mensualment assistències per més de dues sessions.

TERCER. Es deroga l’assignació econòmica de caràcter anual prevista a favor dels grups polítics municipals aprovada per sessió plenària de data 1 de juliol de 2011.


QUART. Establir que el règim d’indemnitzacions dels regidors de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per despesa efectivament realitzades, s’equipari al règim del personal laboral i es regiran pel conveni col•lectiu en vigor i, subsidiàriament, pel que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig d’indemnitzacions per raó del servei aplicable a les entitats locals. L’import de les comissions de serveis realitzades amb vehicle particular s’abona a raó de 0,19€ per kilòmetre.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats i publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació .


Diputació de Barcelona