Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL 1

29 de Novembre de 2010El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 2 de novembre de 2010, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el conveni urbanístic a subscriure entre la propietat de part de l’àmbit delimitat per les actuals NNSS com a PE 1 i l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
 
El conveni té per objecte obtenir una part del sòl destinat a espais lliures, i en especial, la cessió de l’aqüeducte romànic existent, com a element de patrimoni històric del municipi, mitjançant la modificació de les normes subsidiàries que comporta com a operacions principals les següents:

- Modificació de l’àmbit del PE.1, per excloure’n la part de sòl que es pot considerar sòl urbà consolidat.
- Delimitació d’un Polígon d’Actuació Urbanística (PAU-1) a desenvolupar pel sistema de reparcel.lació per compensació.
- Cessió gratuïta  dels terrenys destinats a zona verda i vials  inclosos dintre del PAU-1, amb una superfície aproximada de 1963,72 metres quadrats, sense perjudici de l’ajust que resulti de l’aixecament topogràfic. Aquesta cessió, que inclou l’aqüeducte romànic existent,  s’establirà com a condició per a l’executivitat de la modificació del planejament que s’acorda en aquest Conveni.
- Determinacions de les condicions de l’ordenació, edificació i usos. Es crearà una clau específica, amb els següents paràmetres:
Tipus d’ordenació: Volumetria específica
Alçada màxima de les edificacions: 10,5 m
Número de plantes: PB + PP o PB + 2PP (segons es determina en el plànol d’ordenació Annex núm.1.
Usos admesos: Residencial (a excepció de les plantes baixes de la Fonda Xica
                           Comercial  (només en plantes baixes)
                           Oficines i serveis
    Religiosos
                           Associatius
                           Culturals
                           Restauració en qualsevol modalitat
                           Recreatiu en local tancat
                           Hoteler
 
En virtut del present edicte es sotmet l’esmentat conveni a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació dels corresponents edictes al BOP de Barcelona, al DOGC, en un diari de gran difusió i en el tauler d’anuncis de la Corporació de conformitat amb els articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

Diputació de Barcelona