Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PROJECTE AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN GIMNÀS 2A. FASE

17 de Febrer de 2011Exp. 1/11

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 de febrer de 2011 s’ha aprovat inicialment el projecte d’obra local ordinària  anomenat “Projecte bàsic i executiu de l’ampliació del pavelló municipal per a la construcció d’un gimnàs fase II” redactat pels arquitectes Ramon Subirana i Jové i Arturo de Visa Jambrina, amb un pressupost d’execució per contracte de 169.642,02 euros , IVA inclòs, (cent seixanta-nou mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims d’euro).

En compliment del que preveu l’article 37.2 del ROAS i l’article 57 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, s’obre un termini d’informació pública de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores.

Les al•legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En cas de no produir-se cap al•legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement.
Monistrol de Montserrat, 10 de febrer de 2011.

Diputació de Barcelona