Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE

05 de Gener de 2012 
El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió de data 27 de desembre de 2011, va aprovar definitivament el projecte anomenat “Projecte d’execució per la millora de les canonades d’impulsió i distribució de la xarxa d’aigua potable que distribueixen des dels dipòsits del Cremallera” redactat per l’enginyer Sr. Bosch Espinet i amb un pressupost d’execució per contracte de 113.955,01€ IVA inclòs (cent tretze mil nou-cents cinquanta-cinc euros amb un cèntim d’euro).
 
Es fa públic en compliment del que disposa l’art. 38 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Contra aquest acte, definitiu en via administrativa, es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació del present edicte. Potestativament, i amb caràcter previ, es podrà presentar davant l’òrgan que va dictar la resolució, en el termini d’un mes, recurs de reposició. Tanmateix, se’n podrà presentar qualsevol altre que es cregui convenient.

Diputació de Barcelona