Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE D’APROVACIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM

30 de Març de 2012Expedient 16/2012.
 
El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en la seva sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2012 va adoptar per unanimitat el següent acord:
 
“ PRIMER. APROVAR el Programa de Participació Ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Monistrol de Montserrat, per tal de garantir els drets d’iniciativa, informació i participació.
 
SEGON. APROVAR l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Monistrol de Montserrat que conté els documents de diagnosi urbanística i d’anàlisi ambiental preliminars.
 
TERCER. FER PÚBLIC el programa de participació ciutadana mitjançant la publicació d’aquest acord al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí oficial de la Província de Barcelona  i en els dos diaris següents: Diari Regió 7 i El Periódico, posant el programa de participació ciutadana a disposició dels interessats a la Secretaria de l’Ajuntament i a la plana web de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
 
QUART. EXPOSAR a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’ordenació urbanística Municipal de Monistrol de Montserrat aprovat durant el termini de dos mesos, mitjançant la publicació d’aquest acord al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí oficial de la Província de Barcelona  i en els dos diaris següents: Diari Regió 7 i El Periódico i a la pàgina web municipal, per tal que tot aquell interessat pugui examinar-los, formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients.
 
CINQUÈ. TRAMETRE una còpia de l’avanç de planejament del Pla d’ordenació urbanística Municipal de Monistrol de Montserrat amb inclusió de l’informe ambiental preliminar a l’oficina Territorial d’avaluació ambiental dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que n’emeti el document de referència, previst per l’article 20 de la Llei 6/2009, i per tal que n’emeti l’informe urbanístic i territorial previst per la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009.”

El que es fa públic per a general coneixement, als efectes previstos a l’article 8 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i als articles 22 i 23 del Reglament de l’esmentada Llei.

Diputació de Barcelona