Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE MODIFICACIÓ NSP PINARETS

01 d'Agost de 2012 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juny de 2012 va adoptar, entre d’altres, l’acord de verificar i sotmetre a informació pública el Text refós de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de Monistrol de Montserrat en l’àmbit de Pinarets que incorpora la refosa del Pla Parcial del sector SUD-4 i que compleix les prescripcions establertes per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 13 d’abril de 2011.
 
De conformitat amb el que disposa l’article 112.1.b) del Decret 305/2006 l’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen a la Secretaria General de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (Plaça de la Font Gran, 2), per tal que puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al•legacions al Registre General, pel termini d’un mes, ampliable a un altre mes, de conformitat amb la Disposició Addicional Desena del DL 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la premsa local.

Diputació de Barcelona