Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ NOU CONVENI URBANÍSTIC

01 d'Agost de 2012El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 26 de juny de 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar una nova minuta de conveni urbanístic a subscriure entre la Junta de Compensació del sector SUD 4 Els Pinarets i l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat que deixa sense efecte el conveni signat en data 17 de novembre de 2010.
 
L’objecte del nou conveni es donar compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 13 d’abril de 2011 i facilitar el desenvolupament urbanístic de l’àmbit amb la previsió d’una divisió poligonal. El conveni preveu el desenvolupament en dos polígons: El Polígon 1 (que es situarà en la franja més propera a l’estació del FGC limitant-se a un nombre màxim de 15 parcel•les) que es podrà executar un cop s’aprovi la divisió poligonal i els instruments de gestió urbanística i el Polígon 2 que es desenvoluparà en el marc del POUM.
 
L’expedient i la minuta de conveni es sotmeten a informació pública i s’exposen a la Secretaria General de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (Plaça de la Font Gran, 2), per tal que puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al•legacions al Registre General, pel termini d’un mes, ampliable a un altre mes, de conformitat amb la Disposició Addicional Desena del DL 1/2010, de 3 d’agost, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la premsa local.

Diputació de Barcelona