Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE ADDENDA CAP DE BOU

12 de Setembre de 2012

EDICTE

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 9 d’agost de 2012,  va adoptar el següent acord:

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’addenda del Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació de cap de Bou d’acord amb el document adjunt i que contempla la modificació de la relació detallada de béns i drets que s’han d’expropiar i ocupar per a l’execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents acords.

Segon.- Obrir un termini d’informació pública d’un mes per tal que es puguin formular al·legacions a la modificació inicialment aprovada.

 

Tercer.- Publicar la present resolució a efectes de publicitat al BOP, DOGC i a un dels diaris de major circulació de la província de Barcelona.

 

Quart.- Declarar la utilitat pública de l’execució de les modificacions introduïdes a l’addenda del projecte d’urbanització, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l’apartat primer a efectes d’expropiació i ocupació.

 

Cinquè.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets  que consten en l’annex fent, alhora, els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF) i 18 del seu Reglament (en endavant, REF).

Setè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació, si escau.

ANNEX: MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN L’ADDENDA

 

 

Nº afecció i parcel·la

Identificació registral i cadastral

Anterior propietari

Actual propietari

Addenda Projecte d’urbanització

Modificació

Valoració de la modificació

6 (parcel·la 48)

4067108 (RC)

Finca registral: 3450. Tomo 3501; Llibre: 96; Foli: 157

David Garcia Hernandez i Mercedes Escribano Pérez

No hi ha canvis

30,94 m2 de servitud de pas.

185,64 m2 d’ocupació temporal

S’anul·la l’afecció prevista a projecte.

-576,72€ corresponent al decrement de la servitud de pas.

-865,08€ corresponent al decrement de l’ocupació temporal

7 (parcel·la 50)

4067112 (RC)

Finca registral:3452

Tomo 3501; Llibre: 96; Foli: 161

Antonio Garcia Saez i Maria Aguilera Roasas

No hi ha canvis

22,35 m2 de servitud de pas.

134,10 m2 d’ocupació temporal

S’anul·la l’afecció prevista a projecte.

-416,60€ corresponent al decrement de la servitud de pas.

-624,91€ corresponent al decrement de l’ocupació temporal.

11

(parcel·la 68)

3969305

(RC)

Finca registral:3470

Tomo 3501; Llibre: 96; Foli: 197.

Lino Vallejo Castillo i Agustina Terrado Salas

Canvi de nom sol·licitat

47,41 m2 de servitud de pas.

284,46 m2 d’ocupació temporal

52,87 m2 de servitud de pas.

 

101,77€ corresponent a l’augment de la servitud de pas.

17

(parcel·la 120)

4067107

(RC)

Finca registral: 3522 Tomo 3501; Llibre: 97; Foli: 77

Roque Ferrer Soriano i Ester Quer Pérez

Jordi Sánchez Cañadó i Judith Garcia Bacardit.

31,67 m2 de servitud de pas.

190,02 m2 d’ocupació temporal

20,93 m2 de servitud de pas.

20,93 m2 d’ocupació temporal

 

- 200,19€ corresponent al decrement de la servitud de pas.

-787,96€ corresponent al decrement de l’ocupació temporal.

19

(parcel·la 65)

4069314

(RC)

Finca registral: 3467 Tomo 3501; Llibre: 96; Foli: 191

Manuel López Hernández; Silvia Ortiz Herrero; Carmen López Hernández

Manuel López Hernández; Silvia Ortiz Herrero; Carmen López Hernández

16,78m2 de servitud de pas.

100,68m2 d’ocupació temporal

 

S’anul·la l’afecció prevista a projecte.

-312,78€ corresponent al decrement de la servitud de pas.

-469,17€ corresponent al decrement de l’ocupació temporal.

20

(parcel·la 84)

4069319

(RC)

Finca registral:3485 Tomo 3503; Llibre: 97; Foli: 3

CONSTRUCCIONES Y OBRAS MAGA S.L

ANGEL EUGENIO S.A

6,96m2 de servitud de pas.

41,76M2 d’ocupació temporal

 

16,78m2 de servitud de pas.

100,68 m2 d’ocupació temporal

 

183,04€ corresponent a l’augment de la servitud de pas.

274,57€ corresponent a l’augment de l’ocupació temporal

21

4169101

(RC)

Finca registral: 235 dup. Tomo 921; Llibre: 32; Foli: 156

JOSEP PLANAS ORRIOLS

JOSEP PLANAS ORRIOLS

67,00m2 de servitud de pas 806,00m2 d’ocupació temporal

 

108,6578m2 de servitud de pas.

946,84 m2 d’ocupació temporal

 

776,36€ corresponent a l’augment de la servitud de pas.

656,31€ corresponent a l’augment de l’ocupació temporal

27

 

(polígon 5 parcel·la 8)

Finca 1184 Tomo 1090; Llibre: 36; Foli: 230

Mariano de Brualla Carrete

Mª Helena Sanchez Mendez

317,27m2 d’expropiació.

1146,4000m2 de servitud de pas.

1.672,24m2 d’ocupació temporal

 

S’anul·len les afeccions previstes a projecte.

-1.586,35€ corresponent a la no expropiació.

-1.146,40€ corresponent al decrement de la servitud de pas.

-418,06€ corresponent al decrement de l’ocupació temporal.

28

Polígon 5 parcel·la 7

Manuela Muzas Novelles

Desconegut

228,10 m2 d’expropiació.

222,20m2 d’ocupació temporal

 DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona