Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ ADDENDA CAP DE BOU

30 d'Abril de 2013
Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província de data 22 d’abril de 2013 apareix publicat  l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de l’addenda del Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació de Cap de Bou, adoptat per la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2013, juntament amb la relació detallada de béns i drets que s’han d’expropiar i ocupar per l’execució de l’esmentat projecte.

El que es fa públic en compliment del que preveu l’article 124.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals a Catalunya.

Diputació de Barcelona