Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 08 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES

03 de Maig de 2013El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió de data 30 d’abril de 2013, adoptà l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte de substitució i millora de l’enllumenat públic exterior existent. Pla municipal d’adequació Llei 6/2001 de 31 de maig», redactat per l’enginyer Jordi Bosch i Espinet, amb un pressupost d’execució per contracte de 82.837,16€ IVA exclòs (vuitanta-dos mil vuit-cents trenta-set euros amb setze cèntims d’euro).

El projecte es pot consultar per qualsevol interessat a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 15 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP.

Les al•legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas de no produir-se cap al•legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Diputació de Barcelona