Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL TORRE DEL FERROCARRIL

18 de Juny de 2013Aprovat inicialment el Pla Especial per la protecció del territori, reforma i ampliació de la torre del ferrocarril a Monistrol de Montserrat redactat per l’arquitecte Sr. Josep Mª Esquius Prat i promogut pel Sr. Josep Claret Arimany, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de gran divulgació i a la pàgina web següent: www.monistroldemontserrat.cat.
 
Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar, en les dependències municipals (Plaça de la Font Gran, 2) en l’horari de 9 a 14 hores, l’expedient i figura de planejament aprovada inicialment a fi d’adduir, durant el termini esmentat, totes les al•legacions o observacions que consideri oportunes.

Diputació de Barcelona