Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE ENLLUMENAT

05 de Juliol de 2013Es fa públic que l’Alcaldia en data 3 de juliol de 2013 dictà resolució per la qual es disposava l’aprovació DEFINITIVA del projecte d’obra municipal ordinària titulat “Substitució i millora de l’enllumenat públic exterior existent. Pla municipal d’adequació Llei 6/2001 de 31 de maig”  redactat per l’enginyer Sr. Jordi Bosch Espinet i amb un pressupost d’execució per contracte de 82.837,16€ IVA inclòs (vuitanta-dos mil vuit-cents trenta-set euros amb setze cèntims d’euro).

Es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació que el Decret esmentat és definitiu en via administrativa i els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini màxim de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del propòsit d’interposar el recurs esmentat, si bé, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Diputació de Barcelona