Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL 2012

10 de Febrer de 2012Exp. 6/12

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 de febrer de 2012, el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2012 i les seves bases d’execució, així com la plantilla de personal i relació de llocs de treball, estaran exposats al públic a les oficines municipals, per un termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals poden ésser examinats, i presentar reclamacions per part dels interessats, tal i com disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i l’article 20.1 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Diputació de Barcelona