Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS

05 de Novembre de 2012En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 30 d’octubre de 2012 ha adoptat, amb el quòrum legalment exigible,  l’acord d’aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 i següents les  modificacions de les ordenances fiscals que, a continuació,  es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 1  Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 3  Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 4  Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 5  Reguladora de l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres
Ordenança fiscal núm. 6  Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal núm. 9  Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la utilització privativa i aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals
Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança Fiscal núm. 22 Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Diputació de Barcelona