Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2011

21 de Novembre de 2012Confeccionat el compte general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2011, i vist l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes en data 13 de novembre de 2012, s’exposa al públic junt amb els seus justificants durant el termini de 15 dies.
 
En aquest termini i durant vuit dies més s’admeten les reclamacions i observacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per l’esmentada Comissió que portarà a terme totes les comprovacions que cregui necessàries, abans de sotmetre’l al Ple de la Corporació per al seu examen i aprovació, si s’escau, de conformitat amb allò que disposa l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Diputació de Barcelona