Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST 2013

11 de Gener de 2013Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 10 de gener de 2013, el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2013 i les seves bases d’execució, així com la plantilla de personal i relació de llocs de treball, estaran exposats al públic a les oficines municipals, per un termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals poden ésser examinats, i presentar reclamacions per part dels interessats, tal i com disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i l’article 20.1 del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Diputació de Barcelona