Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2013

19 de Febrer de 2013Havent quedat aprovat definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l’exercici 2013 de conformitat amb allò que disposen els arts. 70.2 i  112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 20.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i d’altra normativa vigent, es fa públic a l’annex adjunt, el resum per capítols del pressupost general de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l’exercici 2013

Ingressos:-
Capítols Denominació     _                       Euros
 1 Impostos directes                        1.228.500,00€
 2 Impostos indirectes                          10.000,00€
 3  Taxes i altres ingressos                   422.214,62€
 4  Transferències corrents                 609.263,58€
 5 Ingressos patrimonials                        3.200,00€
 6   Alineació d’inversions reals   
 7 Transferències de capital                 241.053,23€
 8 Actius financers         
 9 Passius financers                              17.008,74 €      
TOTAL                  2.531.240,17€
 
Despeses:
Capítols Denominació                                      Euros
 1 Despeses de personal                          861.342,93€  
 2 Despeses de béns corrents i serveis    1.173.240,15€
 3 Despeses financeres                              22.600,00€
 4 Transferències corrents                         55.815,00€
 6 Inversions reals                                   316.205,03€
 7 Transferències de capital                                      
 8 Actius financers                
 9 Passius financers                                 102.037,06€
       
TOTAL                      2.531.240,17€

Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, segons allò que preveuen els arts. 152.1 de la Llei 39/1988 i 23.1 del RD 500/1990.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb els articles 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 58.2 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Diputació de Barcelona