Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2014

22 de Gener de 2014Exp. 60/13

Havent quedat aprovat definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l’exercici 2014 de conformitat amb allò que disposen els arts. 70.2 i  112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 20.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i d’altra normativa vigent, es fa públic a l’annex adjunt, el resum per capítols del pressupost general de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l’exercici 2014


Ingressos:-
Capítols    Denominació                 _                  Euros
1    Impostos directes                              1.256.500,00€
2    Impostos indirectes                                  6.500,00€
3        Taxes i altres ingressos                      407.600,00€
4        Transferències corrents                     648.679,10€
5    Ingressos patrimonials                               4.917,00€
6      Alineació d’inversions reals           
7    Transferències de capital                       315.371,33€
8    Actius financers                        
9    Passius financers                                    53.109,55€   
                   
TOTAL            2.692.676,98€

Despeses:

Capítols    Denominació                                         Euros
1    Despeses de personal                                  896.527,93€       
2    Despeses de béns corrents i serveis            1.134.006,17€
3    Despeses financeres                                      16.800,00€
4    Transferències corrents                                  65.115,00€
6    Inversions reals                                           468.912,46€
7    Transferències de capital                                            
8    Actius financers                               
9    Passius financers                                         111.315,42€
                           
TOTAL                 2.692.676,98€


Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, segons allò que preveuen els arts. 152.1 de la Llei 39/1988 i 23.1 del RD 500/1990.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb els articles 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 58.2 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Diputació de Barcelona