Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2015

09 de Gener de 2014Exp. 68/14

En sessió de data 8 de gener de 2015, el Ple va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, les bases d’execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i altre documentació annexa.

Tota la documentació estarà de manifest al públic a les oficines de l’Ajuntament (plaça de la Font Gran 2) pel termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació del present edicte, durant els quals, qualsevol persona interessada podrà examinar-lo i presentar davant el Ple les reclamacions que consideri convenients, tal i com disposa l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat que es prengui cap més acord.

Diputació de Barcelona