Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2015

30 de Gener de 2015Exp. 68/14

Havent quedat aprovat definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l’exercici 2015 de conformitat amb allò que disposen els arts. 70.2 i  112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 20.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i d’altra normativa vigent, es fa públic a l’annex adjunt, el resum per capítols del pressupost general de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a l’exercici 2015


1.1. Ingressos:


Capítols    Denominació                 _                  Euros__________
   1            Impostos directes                            1.197.055,00€
   2            Impostos indirectes                              10.000,00€
   3            Taxes i altres ingressos                        397.242,00€
   4            Transferències corrents                       636.626,59€
   5            Ingressos patrimonials                             4.917,00€
   6            Alineació d’inversions reals           
   7            Transferències de capital                       64.184,57€
   8            Actius financers                        
   9            Passius financers                                  78.164,66€         
              
TOTAL            2.388.189,82 €

1.2 Despeses:

Capítols    Denominació                                           Euros________
    1         Despeses de personal                               920,554,92€       
    2         Despeses de béns corrents i serveis         1.024.410,20€
    3         Despeses financeres                                    5.635,32€
    4         Transferències corrents                              89.640,00€
    5         Fons de contingencia                                 53.000,00€
    6         Inversions reals                                        196.291,66€
    7         Transferències de capital       
    8         Actius financers                              
    9         Passius financers                                       98.657,72€
                           
TOTAL             2.388.189,82€

Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, segons allò que preveuen els arts. 152.1 de la Llei 39/1988 i 23.1 del RD 500/1990.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb els articles 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 58.2 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Diputació de Barcelona