Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS 2016

05 de Novembre de 2015En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 29 d’octubre de 2015 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:


Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.


Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 1    reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 2    reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 4    reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 5    reguladora de l’Impost construccions instal•lacions i obres.
Ordenança Fiscal núm. 7    reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses.

Ordenança Fiscal núm. 13    reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals.

Ordenança Fiscal núm. 15    reguladora dels ensenyaments especials
Ordenança Fiscal núm. 17    reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Ordenança Fiscal núm. 28    reguladora de preus públics

Tercer.-  Imposar les taxes i preus públics que a continuació es relacionen que es regulen a les ordenances fiscals enunciades en l’apartat segon del present acord:

Taxa per la utilització privativa de la sala polivalent Joan Carles Amat, es regula a l’ordenança fiscal 13.

Taxa pel servei de comprovació de les activitats permanents no desmuntables, taxa pel servei de comprovació de les activitats de l’annex I de la Llei 16/2015, taxa pel servei de comprovació de les activitats de l’annex II de la Llei 16/2015 i taxa pel servei d’autorització de canvis de titularitat i efectes de les llicències i comunicacions prèvies, regulades a l’ordenança fiscal 7.

Preus públics per entrades de teatre i espectacles culturals; venda de samarretes; assistència cursos a la sala polivalent Joan Carles Amat; assistència a cursos organitzats per la llar d’avis; participació en àpats populars;  venda de begudes en actes populars i inserció d’anuncis publicitaris en programes culturals o festius.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Diputació de Barcelona