Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE ATORGAMENT LLICÈNCIES I LIQUIDACIÓ DE TAXES ALS PARADISTES DE LA FESTA DELS ROMEUS

22 de Gener de 2015En data 12 de gener de 2015 el Sr. Alcalde va emetre  la resolució que es transcriu literalment tot seguit:

Antecedents

En data 4 de desembre de 2014 la Junta de Govern local aprovà les bases generals per a la participació d’expositors a la festa dels Romeus de Monistrol de Montserrat edició any 2015.

En les esmentades bases s’establien uns requisits per a poder participar, així com un termini de presentació de sol•licituds que finalitzà el passat 19 de desembre de 2014.

De conformitat amb l’informe tècnic que figura a l’expedient es van presentar un total de 22 sol•licituds de les quals 12 es van declarar provisionalment admeses i es van excloure 10. Els paradistes provisionalment admesos tenien de termini fins el 9 de gener de 2015 per aportar la documentació requerida a les bases. Durant aquest termini han presentat la documentació 11 paradistes dels 12 admesos.

Figura a l’expedient informe de la tècnica de turisme donant el vist-i-plau a la documentació presentada i proposant l’exclusió del paradista que no ha presentat la documentació fixada en les bases. En base a aquest informe es va aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos quedant pendent, en aquests moments, atorgar la llicència d’ús privatiu als paradistes admesos.

Consideracions jurídiques   

L’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament del Patrimoni dels Ens Locals, preveu la utilització dels béns de domini públic mitjançant la modalitat d’ús privatiu i el subjecta a llicència d’ocupació temporal quan l’ús privatiu no comporta la transformació o la modificació del domini públic.

L’ordenança fiscal número 21 reguladora de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer i rodatge cinematogràfic, considera fet imposable l’ús privatiu sol•licitat.

Per tot l’exposat, DISPOSO:

PRIMER.- Atorgar llicència per a l’ús privatiu de terrenys de domini públic consistent en l’ocupació temporal del domini públic amb parades per a la Fira dels Romeus (edició 2015) per als dies 24 i 25 de gener de 2015, sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat als 11 sol•licitants que figuren a l’annex 1 d’aquest acord sotmeses a les condicions generals que figuren a les bases i a l’annex 2, així com a la ubicació segon indiqui l’organització de la Fira.

SEGON.- Denegar la llicència per a l’ús privatiu de terrenys de domini públic consistent en l’ocupació temporal del domini públic amb parades per a la Fira de Romeus que tindrà lloc els dies 24 i 25 de gener de 2015 als paradista relacionats a l’annex 3  per no haver presentat la documentació requerida a les bases.

TERCER.- Aprovar la liquidació de les taxes indicades a l’annex 1 de la present resolució en concepte d’ocupació de terrenys de domini públic.

QUART.- Publicar aquesta resolució en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal a efectes de notificació d’acord amb el que disposa l’article 59.6 lletra b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local per al seu coneixement i als efectes pertinents i notificar-ho al Departament d’Intervenció.

ANNEX 1 

Nom del responsable

Nom del comerç

 

NIF/CIF

LONGITUD A OCUPAR/DIES 24 I 25 DE GENER

 

QUOTA A INGRESSAR A L’AJUNTAMENT

1

Martinez Carrasco, Domingo

Herbolari 73

52178810K

10X2,5

80,00€

2

Oliver Mas, Cristian

Lord del Formatge

43192892L

3X1,5

32,80€

3

López Jiménez, Francesc

Forn de Sant Antoni

77729492A

6X2,5

49,20€

4

Fernández Bou, Xose

Formatges Vall de Catí

37332198R

3X2

32,80€

5

Garcia, Salvador

Espelmes MoM

39024344Z

3X2

24,00€

6

Pérez Rodríguez, Ferran

Embotits Belmonte

43682308H

6X2,5

49,20€

7

Ariant LLorens, Xavier

Embotits de Vic

771312147Q

2X2

32,80€

8

Abenójar, Juan

Mas queseros

52178455B

3X2

32,80€

9

Perelló Gadea, Xavier

Gadea Artesans

52591754T

4X2

32,80€

10

Sánchez Martínez, Olga

Olga Sanchez Martínez

33967360V

3X2

24,00€

11

Boguera, Rosa Maria

Coques de Montblanch

77266901B

4X3

32,80€
ANNEX 2: CONDICIONS LLICÈNCIES ATORGADES

1.    Caldrà disposar en tot moment d’una còpia d ela documentació que acrediti la titularitat de la llicència concedida.

2.    Muntatge: Dia 23.01.2015: a partir de les 19:00 hores i dia 24.01.2015 de 8:00 a 9:00 hores.

3.    Desmuntatge: Diumenge dia 25.01.2015 a partir de les 20:00 hores

4.    Duració de les llicències: dies 24 i 25 de gener de 2015.

5.    La present autorització no eximeix als sol•licitants de les seves obligacions quant a aspectes fiscals, contributius, ni de responsabilitat civil que la legislació civil determini per a la seva activitat econòmica.

6.    Donat que les llicències es donen tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats, no es podran transmetre a tercers.

7.    Donat que els usos privatius no suposen la realització de cap inversió es considera que, si s’arribessin a revocar per raons d’interés públic, no determinaria a favor dels seus titulars cap tipus d’indemnització.
 
8.    Els titulars de la llicència ostentaran una situació de possessió precària, raó per la qual podran ser invalidats per qualsevol irregularitat, com falta d’higiene, alteració de l’ordre públic o no compliment de les condicions de concessió.


9.    Els titulars de la llicència hauran de complir amb les obligacions dels firaries que es fixen a les Bases Generals per a Romeus aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 4 de desembre de 2015.


ANNEX 3

 

 

 

 

NOM DEL COMERÇ

NI/CIF

1

Pa i Coques Artesanes de Montblanc

77266901B

2

Masia Can Fermí

E58322488

3

Cachimuel, Maria Lucila

23934720T

4

La Casa de l’Avi

52627126K

5

MMTrencalos S.L

B25788269

6

Embotits Can Gaburra

J17863432

7

Xarcuteria Artesana Grau Vila

B64059900

8

Formatges Montbrú

39377557Q

9

Formatges Muntanyola

G08444671

10

GISDI Artesans

38446356Q

11

Creperia Le Parisienne

J43979087

 
   
Contra l’acte administratiu d’atorgament de la llicència, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar, recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la data de recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició referit podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.


Contra l’acte administratiu de liquidació tributària,  que és definitiu en via administrativa, podeu interposar, recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la data de recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpte del recurs de reposició referit podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

La liquidació que figura en aquest document ha estat aprovada per l’Ajuntament. En cas de disconformitat amb el seu contingut podeu interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament, prèviament al recurs contenciós administratiu, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la present liquidació.

TERMINI DE PAGAMENT VOLUNTARI

Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.

Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’ immediat hàbil posterior.

L’ingrès s’efectuarà al compte restringit de l’Ajuntament núm. 2100-0158-23-0200121973 obert a “La Caixa


RECAPTACIÓ EXECUTIVA

Transcorregut el període de pagament voluntari abans indicat sense que el deute hagi estat ingressat, s’exigiran els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. S’exigirà el recàrrec del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent més els interessos de demora transcorregut el dit termini.

Si en personar-se el notificador en el domicili del titular dues vegades, en dies i hores diferents, no pogués practicar-se la notificació, es procedirà a la seva publicació mitjançant edicte al BOP i altres llocs legalment establerts.

Diputació de Barcelona