Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 20 de Setembre de 2018
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • CONSULTA CENS ELECTORAL PEL SORTEIG DE CANDIDAT A JURAT
  18 de Setembre de 2018
  Es pot consultar el cens electoral pel sorteig que es realitzarà el dia 27 de setembre de 2018 per la llista biennal de candidats a jurat.

  Les persones interessades en consultar el cens han de venir personalment a les oficines municipals amb el DNI  del 18 al 27 de setembre, ambdós inclosos, en horari d’oficina.
  Llegir.ne més
 • DECRET NOMANAMENT ALCALDE ACCIDENTAL
  17 de Setembre de 2018
  RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

  Antecedents de fet.

  L’Alcalde–President no podrà exercir el càrrec des de les 15.00h del dia 10 de setembre de 2018 fins les 24.00 hores del dia 17 de setembre de 2018, per malaltia, per la qual cosa procedeix la designació d’Alcalde Accidental, sens perjudici que aquest termini pugui ésser objecte de modificació segons les prescripcions mèdiques.

  Fonaments de dret.

  Arts. 47, 48 i 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).

  Per tot com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,
   
  RESOLC:

  Primer. NOMENAR al Sr. Miquel Àngel Coín, Segon Tinent d’Alcalde, com a Alcalde Accidental des de les 15:00 h (migdia) del dia 10 de setembre de 2018 fins les 24:00 h, del dia 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos. La delegació comprèn totes les facultats pròpies del càrrec.

  Segon. DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que celebri.

  Tercer. NOTIFICAR el present Decret al Segon Tinent d’Alcalde.

  Quart. PUBLICAR el present a la web municipal.

  Signants:

  L’alcalde, Joan Miguel i Rodríguez

  La Secretària Interventora, Belén Roca Bach

  Núm. de Decret i Data:

  2018DECR000563 10/09/2018
  Llegir.ne més
 • VISITA OFICINA MOBIL D’INFORMACIO AL CONSUMIDOR
  12 de Setembre de 2018
  El proper dijous 27 de setembre de 2018 ens visitarà l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor. La unitat mòbil estarà situada a la Plaça de la Font Gran, al costat del parc infantil, de 11 a 13h.
   
  Podreu presentar-hi les vostres consultes o queixes de consum, de forma gratuïta.
   
  Llegir.ne més
 • CURSOS A LA LLAR D’AVIS 2018-2019
  12 de Setembre de 2018
  Adjuntem tríptic amb els cursos que s’imparteixen a La Llar d’Avis aquesta temporada 2018-2019. El dia 21 de setembre, a les 17h, es fa una presentació dels cursos. Les activitats comencen l’1 d’octubre. No t’ho perdis!.
  Llegir.ne més
 • APROVACIO INICIAL DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE XARXA FTTH
  05 de Setembre de 2018
  S’informa que en data 30 d’agost de 2018 la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el Pla de Desplegament de Xarxa FTTH (fibra òptica) al terme de Monistrol de Montserrat, que es durà a terme per l’operadora Connecta - Comunicacions Integrals de Catalunya.
   
  Es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies per a poder presentar al.legacions si s’estimen pertinents. Es pot consultar el projecte a les oficines municipals o en aquesta web, dins l’apartat Seu Electrònica, subapartat Urbanisme i Activitats.
  Llegir.ne més
 • ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT D’UN VIGILANT MUNICIPAL
  28 d'Agost de 2018
  Es publica l’acta amb els resultats del procés selectiu urgent per al nomenament com a funcionari interí d’un vigilant municipal, i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants.

  Podeu consultar l’acta a l’apartat:
  Seu Electrònica / Convocatòries de personal, en el menú de la dreta, a la convocatòria de vigilant corresponent.
  Llegir.ne més
 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA ARQUITECTE MUNICIPAL: LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS
  02 d'Agost de 2018
  Mitjançant decret d’alcaldia de data 2 d’agost de 2018 s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a la cobertura interina d’una plaça de tècnic superior en arquitectura, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament.
   
  En l’esmentat decret trobareu la data d’inici de la celebració de les proves de selecció previstes a les bases de la convocatòria.
   
  Podeu consultar aquest document a l’apartat Ajuntament/convocatòries de personal
  Llegir.ne més
 • HORARIS LÍNIA MANRESA-OLESA-BARCELONA
  06 de Juliol de 2018
  A continuació us informem  dels nous horaris de la Línia d’autobusos Manresa-Olesa-Barcelona que entraran en funcionament a partir del dia 11 de juliol de 2018
  Llegir.ne més
 • TELÈFON D’ATENCIÓ AL CLIENT DE SOREA
  26 de Juny de 2018
  0
  Telèfon d’ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS900 405 070
  De dilluns a divendres , de 8.00 h a  21.00 h
   
  Telèfon d’INCIDÈNCIES I AVARIES s a la xarxa:  900 304 070
  24 hores al dia
   
  Llegir.ne més
 • L’AJUNTAMENT S’ADHEREIX AL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA
  13 de Març de 2018
   

  L’article 45 de Llei 19/2014 (Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern) estableix que els ens locals han de crear i publicar el registre de grups d’interès municipal

   

  En aquest registre s’hi han d’inscriure:

  • Les PERSONES físiques o jurídiques i ORGANITZACIONS sense personalitat jurídica que realitzen activitats SUSCEPTIBLES D’INFLUIR directa o indirectament en l’ELABORACIÓ i APLICACIÓ de polítiques públiques, propostes normatives o en la presa de decisions de l’Ajuntament en DEFENSA d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.
   

  L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, per acord de Ple de data 1 de març de 2018, s’ha adherit al Registre de grups d’interès de Catalunya. Des d’aquest enllaç us podeu inscriure i consultar el registre.

   
   
   

  Llegir.ne més
 • NOVA WEB DE L’ORGT
  22 de Gener de 2018
  Necessites un duplicat de la carta de pagament de l’IBI o de l’impost del  vehicle per realitzar el pagament? Vols presentar una sol.licitud de fraccionament o ajornament d’un impost?

  Aquests i altres tràmits els pots realitzar online des del nou web de l’Organisme de Gestió Tributària (http://orgt.diba.cat). Caldrà que t’identifiquis amb alguna de les eines disponibles, idCAT mòbil, Cl@ve PIN,  certificat digital...  en funció del nivell de seguretat necessari per a cada tràmit. 

  Així mateix, si vols una visita presencial a l’oficina, cal demanar cita prèvia, a través del web o per telèfon (tel  93 472 91 50) amb la finalitat de reduir el temps d’espera del ciutadà. Amb tot, no cal demanar cita pels següents tràmits: còpia document per pagar, domiciliació bancària, correcció de dades o  informació de deutes pendents o pagats...
   
  Visita la nova web de l’ORGT i evita’t desplaçaments.
  Llegir.ne més
 • INFORMACIÓ DE LES ANALÍTIQUES DE L’AIGUA DESPRÉS DE L’EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER HIDROCARBURS
  17 de Febrer de 2017


  Després de la petició de molts veïns adjuntem les anàlisis de l’aigua.

  Disculpin la tardança, estàvem a l’espera d’una resposta de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per saber quines repercussions tenia l’episodi sobre la salut humana i fer-ho tot més entenedor, la resposta no ha esta massa aclaridora. En qualsevol cas, us proporcionem tots els documents. Recordar que qualsevol dubte que es plantegi la millor manera de resoldre’l és acudint a l’Ajuntament. Es segueix treballant. Moltes gràcies. 
   

  Llegir.ne més
 • NOU HORARI DELS DIJOUS A LA TARDA
  13 de Setembre de 2016
  A partir d’aquest mes de setembre, l’horari de les oficines dels dijous a la tarda és de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit del vespre.
  Llegir.ne més
 • GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA
  08 de Maig de 2015
  La  Diputació de Barcelona ha elaborat una GUIA BREU D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA en relació amb els establiments de restauració, els aliments no envasats i, els envasats als llocs de venda adreçada, entre d’altres, a les persones consumidores, als establiments on s’ofereix qualsevol mena de menjar, com ara, bars, restaurants, cafeteries o semblants, als establiments on es venen aliments sense envasar o s’envasin a petició de la persona consumidora, com ara, menjars preparats, pastissos, pans, brioixos.. o altres aliments que es venen a granel, per exemple, a les peixateries, carnisseries.
  Llegir.ne més
 • Es crea la Seu Electrònica al web de l’Ajuntament
  18 d'Octubre de 2011

  La ’Seu Electrònica’ no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties juridiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l’ajuntament.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:
  - obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu eletrònica
  - xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers

  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
  09/05/2016

  El Ple de l′Ajuntament en la sessió de data  28 d’abril de 2016  va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Monistrol de Montserrat d’acord amb els paràmetres que s’estableixen al Decret 176/2009. de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
  Llegir.ne més
 • EDICTE INICI TRÀMITS PER A LA PROVISIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR
  09/05/2016


  Per resolució d’alcaldia de data 9 de maig de 2016, s’ha acordat iniciar els tràmits  per a procedir a la provisió de jutge de pau titular de Monistrol de Montserrat, d’acord amb la legislació vigent.
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ BASES GENERALS PARTICIPACIÓ FESTA DELS ROMEUS
  04/12/2015

  Es fa públic per a general coneixement que  la Junta de Govern Local , en sessió celebrada en data 26 de novembre de 2015,  va aprovar  les bases generals per a la participació d’expositors a la Festa dels Romeus de Monistrol de Montserrat que es celebrarà els dies 23 i 24 de gener de 2016. 

  El termini de presentació de les sol.licituds d’inscripció  finalizarà el dia 22 de desembre de 2015.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona