Convocatòria de Ple ordinari

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 00:00

S'ha convocat ple ordinari de l'Ajuntament per al DIJOUS, 29 D'ABRIL, a les 21.00 h. La sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir en directe per Youtube, clicant a l'enllaç https://youtu.be/OCLMkcPBfJc

Seguidament podeu consultar l'ordre del dia de la sessió

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL 28 DE GENER DE 2021

1.2.- ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL 4 DE MARÇ DE 2021

 2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL DES DEL DARRER PLE ORDINARI

2.2.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS 2022-2024 (X2021000337)

2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE MONISTROL DE MONTSERRAT

2.4.- PROPOSTA D'INCOACIÓ  D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE MONISTROL DE MONTSERRAT (X2018000375)

2.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2019

2.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

2.7.- PROPOSTA D'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 20 REGULADORA DE LA TAXA PER TAULES I CADIRES (X2021000415)

2.8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI COMARCAL D'ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL (X2021000207)

2.9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I EL CONVENI-TIPUS PER L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (X2021000314)

2.10.- PROPOSTA CONVENI ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MANRESA, EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 28 MUNICIPIS DEL BAGES PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PROJECTE BAGES. TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 2021-2022

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

3.1.- PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA INICIATIVA DEL CONSELL COMARCAL EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS BANCARIS

4.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D'ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2021 | 11:33