2n. Concurs de narrativa Infantil i Juvenil Sant Jordi 2021

Dijous, 1 d'abril de 2021 a les 00:00

Les Regidories d’Ensenyament, Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat convoquen la segona edició del Concurs de narrativa infantil i juvenil de Monistrol de Montserrat, Sant Jordi 2021. 

Els treballs han d’estar escrits en la modalitat de narrativa, en català o en castellà.

Cada participant pot presentar un treball únic i poden prendre part en el concurs els infants i els joves que siguin residents de Monistrol de Montserrat i els alumnes matriculats en centres educatius de Monistrol de Montserrat.

Hi ha dos categories de participació, en funció de l’edat dels infants i joves:

* Categoria Infantil. Infants de 6 a 12 anys. d’Educació Primària (Cicle Inicial, Mitjà i Superior)

 * Categoria Juvenil. Joves de 12 a 18 anys, d’Educació Secundària (1r., 2n., 3r i 4t d’ESO) 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius.

El tema és lliure i es valorarà l’originalitat i la correcció lingüística en funció de l’edat.

La data límit de lliurament dels treballs és el dijous dia 15 d’abril de 2021 (més enllà d’aquesta data no s’acceptarà cap treball).

Consulteu les bases i descarregueu-vos el Full d'Inscripció i el Full d'Autorització per participar, als documents adjunts.

Bases de la 2a. edició del Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat Sant Jordi 2021

Les Regidories d’Ensenyament, Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat convoquen la segona edició del Concurs de narrativa infantil i juvenil de Monistrol de Montserrat, Sant Jordi 2021.

 1. Objecte i principis

Aquestes bases tenen la finalitat de regular la concessió dels premis literaris de narrativa de Sant Jordi 2021 atorgats per l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat a alumnes d’Educació Primària del municipi i alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles formatius, empadronats al municipi.

L’atorgament d’aquests premis per part de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat s’exerceix en l’àmbit de les seves competències de foment en l’àmbit de la cultura i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.

La línia educativa municipal vol potenciar la participació de la comunitat educativa en aquest concurs  per  tal  de  reforçar  les  competències  lingüístiques  d’escriptura  i lectura. Es pretén fomentar la creativitat en l’expressió escrita, reforçar les competències lingüístiques a tots els nivells, incentivar l’hàbit de la lectura i ajudar els alumnes de 1r curs de Primària a 2n Batxillerat i Cicles formatius de la vila a assolir una competència comunicativa sòlida.

 1. Modalitat

Els  treballs han d’estar escrits en la modalitat de narrativa, en català o en castellà.

Cada participant pot presentar un treball  únic i poden prendre part en el concurs els infants i els joves que siguin residents de Monistrol de Montserrat i els alumnes matriculats en centres educatius de Monistrol de Montserrat.

 1. Categories

S’estableixen dos categories de participació, en funció de l’edat dels infants i joves:

 • Categoria Infantil. Infants de 6 a 12 anys. d’Educació Primària (Cicle Inicial, Mitjà i Superior).
 • Categoria Juvenil. Joves de 12 a 18 anys, d’Educació Secundària (1r., 2n., 3r i 4t  d’ESO) 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius.

4. Tema i característiques

El tema és lliure i es valorarà l’originalitat i la correcció lingüística en funció de l’edat.

 • Categoria Infantil
 • Textos narratius en català o en castellà, originals i inèdits.
 • Extensió mínima d’un full DIN A4 i màxima de dos fulls DIN A 4, escrits a una sola cara. S’hi poden incloure il·lustracions o altres elements gràfics, tot i que es valorarà essencialment la part literària. Han d’ésser escrits a mà, amb lletra clara i llegible.
 • Es valorarà positivament  la presentació.
 • Categoria Juvenil
  • Textos narratius en català o en castellà, originals i inèdits.
  • Extensió mínima d’un full DIN A4 i màxima de dos fulls DIN A4, escrits a una sola cara. S’hi poden incloure il·lustracions o altres elements gràfics, tot i que es valorarà essencialment la part literària. Poden ser escrits a mà, amb lletra clara i llegible, o bé a mecanografiats a doble espai, lletra Arial 11.
  • Es valorarà positivament la presentació.
 1. Presentació

Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentaran dins del sobre proporcionat per l’organització, a l’exterior del qual s’hi farà constar la categoria i el pseudònim.

A l’interior del sobre s’haurà d’incloure també:

 • La fitxa d’inscripció degudament emplenada (annex 1).
 • Autorització del representant legal de l’alumne (annex 2).

La presentació de les obres es farà de les següents maneres, segons la categoria:

 • Categoria Infantil

Els relats s’han de lliurar als tutors/es corresponents dels centres educatius de Monistrol de Montserrat. Els infants empadronats i no escolaritzats a Monistrol també poden fer la presentació a l’Ajuntament als matins o bé els dijous de 16:30 a 19 hores a l’Oficina de Turisme, ubicada al carrer Sant Pere, núm. 8.

 • Categoria Juvenil

Els relats corresponents a la categoria juvenil es poden presentar a l’Ajuntament als matins o bé els dijous de 16:30 a 19 h a l’Oficina de Turisme, ubicada al carrer Sant Pere, núm. 8.

La participació implica per part de la persona autora i el seu representant legal el consentiment per a divulgar l’obra presentada i també suposa la garantia amb total indemnitat per a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena.

 1. Data de lliurament

La data límit de lliurament dels treballs és el dijous dia 15 d’abril de 2021 (més enllà d’aquesta data no s’acceptarà cap treball).

 1. Premis

S’estableixen 3 premis per categoria. En funció del nombre de participants el Jurat es pot reservar el dret a declarar desert algun dels premis.

 • Categoria Infantil
  • Primer premi: 80 € (val de compra per a les botigues Abacus).
  • Segon premi: 50 € (val de compra per a les botigues Abacus).
  • Tercer premi: 30 € (val de compra per a les botigues Abacus).
 • Categoria Juvenil
  • Primer premi: 80 € (val de compra per a les botigues Abacus).
  • Segon premi: 50 € (val de compra per a les botigues Abacus).
  • Tercer premi: 30 € (val de compra per a les botigues Abacus).
 1. Òrgan de valoració

La  valoració  de  les  obres les farà un únic Jurat, que estarà format per:

 • La Regidora d’Ensenyament i Cultura.
 • Un/a representant de l’escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat.
 • Un/a representant de l’escola Fedac Monistrol.
 • La persona responsable del Biblioaccés Monistrol de Montserrat.
 • La tècnica d’Educació.

Actuarà com a secretària del jurat, sense veu ni vot, un/a treballador/a de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

El Jurat valorarà les obres en base a uns criteris generals de valoració com són l’estil literari, l’originalitat, el vocabulari emprat, la claredat, l’ordre d’idees i conceptes. Per a les categories de més petits els criteris a valorar podran ser més aviat de format, disseny i originalitat. Tot i establir una línia general, la comissió de valoració estableix un espai de diàleg que pot aportar nous elements valoratius.

Les valoracions de les obres aniran a càrrec del Jurat, la decisió del qual serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres del jurat.

Les obres que no compleixin aquestes bases no seran admeses.

 1. Òrgans de resolució

L’Ajuntament resoldrà el procés d’atorgament de premis d’aquest certamen literari a proposta del Jurat.

 1. Lliurament de premis

El lliurament de premis s’emmarcarà en els actes de la diada de Sant Jordi, el divendres 23 d’abril.

 1. Altres consideracions

El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.

Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.

El  Jurat, o en última instància, la Regidoria d’Ensenyament i Cultura, resoldran qualsevol circumstància no prevista.

En virtut de la cessió en exclusiva i sense limitacions dels drets d’explotació de les obres guanyadores, l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat podrà publicar-les en les modalitats i els supòsits que consideri més adients, fent públic el títol i el nom de l’autor de les obres guanyadores.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Monistrol de Montserrat

Darrera actualització: 08.04.2021 | 12:23